CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 05 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 05 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 05 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 05 NĂM 2023

  Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 05 năm 2023 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và sông Đồng Nai có xu hướng giảm so với tháng trước và cùng kì năm trước, các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); riêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như NH4+_N, COD, NO2-_N, BOD5, PO43-_P vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, nước thải từ các khu công nghiệp và nước thải nông nghiệp.

  Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 05 năm 2023 như sau:

  STT

  Tên điểm quan trắc

  WQI tháng 05/2023

  Màu

  Đánh giá chất lượng nước

  1

  Sông Sài Gòn tại họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

  96

   

   

   

   

  Xanh nước biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Xanh nước biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

   

   

   

   

   

  2

  Sông Đồng Nai - Cách ngã ba sông ĐN – SB 1km (ĐN1)

  99

  3

  Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

  95

  4

  Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

  92

  5

  Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

  91

  6

  Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

  97

  7

  Sông Thị Tính tại cầu ông Cộ (STT3)

  94

  8

  Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

  98

  9

  Cầu Sông Bé (SB)

  99

  10

  Kênh Thủy Lợi tại cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1)

  97

  11

  Kênh Thủy Lợi tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2)

  99

  12

  Sông Sài Gòn tại cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1)

  82

   

   

   

   

  Xanh lá cây

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

   

   

   

  13

  Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

  76

  14

  Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)

  84

  15

  Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)

  77

  16

  Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

  76

  17

  Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)

  76

  Xanh lá cây

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

   

  18

  Sông Thị Tính tại cầu trên đường vành đai 4 (STT2)

  88

  19

  Rạch Thị Tính đổ ra sông Thị Tính tại hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)

  81

  20

  Sông Sài Gòn cách ngã ba rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

  74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

  21

  Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

  71

  22

  Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

  70

  23

  Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)

  73

  24

  Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

  73

  25

  Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

  66

  26

  Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

  52

  27

  Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)

  72

  28

  Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

  75

  29

  Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11)

  74

  30

  Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2)

  70

  31

  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

  75

  32

  Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)

  57

  33

  Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)

  67

  34

  Sông Thị Tính tại cầu Phú Bình (STT1)

  72

   

   

   

   

  Chia sẻ: