TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐỀ TÀI NHIỆM VỤ

Trung tâm Quan trắc–Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định thành lập số 4715/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007. Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 002) theo Quyết định số 1153/QĐ-BTNMT ngày 18/06/2014. Phòng Thử nghiệm của Trung tâm đang áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 và đã được cấp chứng chỉ công nhận phòng Thí nghiệm VILAS 084 vào năm 2001.

            Bên cạnh dịch vụ hồ sơ môi trường và lấy mẫu, Trung tâm cũng thực hiện nhiều đề tài nhiệm vụ cấp tỉnh và bộ, được các đơn vị và cơ quan trong nước cũng như quốc tế đánh giá cao. Trong suốt hơn 14 năm phát triển, với nhiệm vụ được giao là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thiết kế và ứng dụng triển khai chuyển giao công nghệ và kết hợp dịch vụ khoa học công nghệ, Trung tâm luôn không ngừng phấn đấu và trở thành một trong những Trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, đóng góp tích cực cho lĩnh vực môi trường Bình Dương nói riêng và lĩnh vực môi trường của Việt Nam nói chung.

            Trong thời gian vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành các đề tài nhiệm vụ nổi bật mang ý nghĩa thiết thực cho công tác quản lý môi trường của các cơ quan nhà nước như: “Danh mục nguồn nước lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bàu Bàng”; “Đo đạc lưu lượng và lấy mẫu 50 nguồn thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, “Điều tra, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải thuộc lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, “Báo cáo hiện trạng môi trường chất thải rắn tỉnh Bình Dương,…


Hoạt động khảo sát, lấy mẫu sông Thị Tính phục vụ đề tài “Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt, đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương”