Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, côn

Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, côn

Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, côn

Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, côn

  Thực hiện Kế hoạch số 4869/KH-STNMT ngày 23/12/2022 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023. Ngày 06/01/2023, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023.

  Ngày 06/01/2023, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch thực hiện năm 2023; Báo cáo thu chi tài chính năm 2022 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2023; đóng góp, thảo luận, thống nhất những điều khoản trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, Quy chế chi trả lương 2023; cũng trong Hội nghị này đại biểu tham dự sẽ thảo luận, đóng góp cho các dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các viên chức, người lao động đã tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để Trung tâm hoạt động ổn định, hiệu quả. Theo đó, các ý kiến đóng góp, đề xuất chính đáng, phù hợp quy định pháp luật hiện hành sẽ được Trung tâm bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện để ban hành, tổ chức thực hiện.

  Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo cơ hội cho viên chức, người lao động bày tỏ những tâm tư nguyện vọng về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, phát huy tinh thần dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, đơn vị ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội nghị, 100% viên chức và người lao động đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết của hội nghị. Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu đại biểu đại diện Trung tâm tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

  Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 của Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

   

   

  Chia sẻ: