Tổng cục Quản lý đất đai phát động thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Tổng cục Quản lý đất đai phát động thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Tổng cục Quản lý đất đai phát động thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Tổng cục Quản lý đất đai phát động thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

  (TN&MT) - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến vừa ký ban hành Kế hoạch số 08 về Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 - 5/8/2022).

  Theo Kế hoạch, Tổng cục sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

  Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, tạo sự đồng thuận trong lĩnh vực quản lý đất đai phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

  Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”…

  Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trọng tâm là các Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 2020 - 2025; “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” năm 2022, bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Ngoài ra, tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua hằng năm; đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

  Cũng theo Kế hoạch, kết thúc đợt thi đua, mỗi đơn vị xem xét, lựa chọn tập thể hoặc cá nhân có có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ để Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng cục lựa chọn từ 1 - 3 đơn vị, cá nhân tiêu biểu nhất trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tặng Bằng khen. Thời gian nhận hồ sơ xét khen thưởng chậm nhất vào ngày 10/7/2022.

  Nguồn: NGÀNH TN&MT - Thúy Nhi - https://baotainguyenmoitruong.vn

   

  Chia sẻ: