TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thúc đẩy kinh tế chia sẻ hướng đến sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

  Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp về Dự án điều tra, đánh giá, đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vừa diễn ra tại Hà Nội.

  Phát biểu tại cuộc họp, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh cho biết việc xây dựng “Dự án điều tra, đánh giá, đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường” là cần thiết nhằm đạt được 3 mục tiêu quan trọng là: Tổng hợp kinh nghiệm một số nước trên thế giới về các nội dung, yêu cầu, quy định trách nhiệm của các bên liên quan về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trong mô hình kinh tế chia sẻ. Điều tra, đánh giá nhận diện các nội dung, yêu cầu về sử dụng khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trong mô hình kinh tế chia sẻ và xác định được các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình này. Đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật trong việc thực hiện các yêu cầu về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy kinh tế chia sẻ phát triển theo hướng phát triển bền vững ở nước ta.

  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng đây là mô hình kinh tế tư hữu mà công dụng, tính hiệu quả cao. Riêng đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cần tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách pháp luật để thúc đẩy kinh tế chia sẻ trong sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

  TRUNG NGUYÊN Báo Bình Dương

   

  Chia sẻ: