Thông báo về việc triệu tập ứng viên, thời gian, địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc triệu tập ứng viên, thời gian, địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc triệu tập ứng viên, thời gian, địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo về việc triệu tập ứng viên, thời gian, địa điểm phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023