Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường miền Nam tổ ch

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường miền Nam tổ ch

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường miền Nam tổ ch

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường miền Nam tổ ch

  Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường miền Nam triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Dương nhằm làm rõ hơn các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tiếp cận Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định hướng dẫn Luật.

  Ông Nguyễn Trung Thuận – Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra; Ông Vũ Tài Huy – Trưởng phòng Tổng hợp, Tổng cục Môi trường; Ông Lê Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam; Ông Trần Thanh Quang Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương (theo thứ tự từ phải qua trái).

       Trước đó, ngày 31 tháng 3 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cùng đại diện các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tham gia Hội thảo phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành khu vực phía Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

       Tham dự Hội nghị ngày 27 tháng 5 năm 2022, có ông Nguyễn Trung Thuận – Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường; ông Vũ Tài Huy – Trưởng phòng Tổng hợp, Tổng cục Môi trường; ông Lê Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam; ông Trần Thanh Quang Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Ông Ngô Thành Mua – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
  thông qua chương trình, nội dung Hội nghị

  Ông Trần Thanh Quang – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
  Phát biểu khai mạc Hội nghị

       Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận sâu và làm rõ các vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn từ đó góp phần thuận lợi cho việc triển khai, áp dụng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thuận lợi theo quy định.

  Ông Vũ Tài Huy trình bày tại Hội nghị

  Ông Nguyễn Trung Thuận thảo luận, trao đổi, giải đáp các thắc mắc tại Hội nghị

       Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 và trên cơ sở nội dung tập huấn, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến từ tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định./.

  Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: