Sở Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường: Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024

  Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, năm 2024, sở tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Bình Dương có cuộc phỏng vấn ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT xung quanh nội dung này.

  Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp nhằm nêu cao ý thức của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường

  Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của ngành trong năm 2023?

  Năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đến nay cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đã đề ra. Ngay từ đầu năm, Sở đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp luật ngành TN&MT theo chương trình công tác và kế hoạch nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 31-10- 2023, Sở đã tham mưu xây dựng 18 văn bản pháp luật của ngành, đang tham mưu xây dựng và trình phê duyệt 7 văn bản pháp luật của ngành. Chủ động, tích cực nghiên cứu góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai.

  Về công tác cải cách hành chính, Sở tham mưu công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, bộ thủ tục hành chính của ngành TN&MT ở ba cấp đã được công bố và địa phương hóa đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 100% mẫu Eform điện tử của sở được cập nhật trên cổng dịch vụ công; 100% lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức một cửa đã thực hiện việc ký số văn bản và giải quyết thủ tục hành chính.

  Cùng với đó là thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời báo cáo các bất cập trong giải quyết 9 thủ tục hành chính đất đai do liên quan khó khăn trong công tác xác định giá đất; thường xuyên tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án bất động sản; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình đến nay đã thực hiện đối với 60 thủ tục hành chính mức độ toàn trình, 33 thủ tục hành chính mức độ một phần...

  Đối với lĩnh vực đất đai, ngành tiếp tục hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Bình Dương; đã hoàn thành tham mưu phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 9 huyện, thị, thành phố; tham mưu triển khai hiệu quả phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030.

  Ngành thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt và kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ và tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp các đơn vị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 22 dự án do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Trong năm 2023, toàn ngành đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 2.767 hồ sơ với 2.146 giấy chứng nhận, đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt 99,86%; cấp đổi, cấp lại gần 193.376 hồ sơ với 217.227 giấy chứng nhận.

  Trong thực hiện nhiệm vụ còn gặp những khó khăn nào, thưa ông?

  Bên cạnh một số mặt đạt được, công tác quản lý TN&MT còn gặp khó khăn, vướng mắc như công tác tổ chức đấu giá các khu đất. Quá trình thực hiện lập bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các khu đất đấu giá năm 2023 của các huyện, thị, thành phố còn chậm và vướng quy hoạch chung đô thị, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đấu giá

  Ông có thể nêu một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024?

  Trong năm 2024, sở sẽ tập trung phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã được đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho ngành TN&MT. Đồng thời, sở tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác ký số, số hóa hồ sơ… để tiếp tục phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 của ngành; thực hiện hiệu quả dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bình Dương; phối hợp thực hiện tốt mô hình điểm 35 theo quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và UBND tỉnh.

  Sở cũng sẽ thành lập các hội đồng quản lý theo quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BTNMT, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm; tăng cường công tác thanh kiểm tra, nâng cao công tác dự báo để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức theo quy định; thẩm định, trình hội đồng thẩm định giá đất và UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình theo quy định; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đầu tư công; tham mưu triển khai các khu đất đấu giá năm 2024 để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

  Ngoài ra, sở sẽ tập trung tuyên truyền thường xuyên và ra quân phát động phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, bảo đảm sự đồng thuận của người dân; tập trung triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; mở rộng hệ thống quan trắc chất lượng môi trường thông minh, trong đó mở rộng các điểm quan trắc tự động nước mặt, nước dưới đất, từng bước hiện đại hóa kỹ thuật quan trắc môi trường...; triển khai nhiệm vụ đánh giá tác động, tính dễ tổn thương rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá và công bố Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024...

  Xin cảm ơn ông!

  Nguồn: TIẾN HẠNH (thực hiện) - https://baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: