TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương 2018
   
   
   

  Sau hơn 06 năm triển khai thực hiện việc phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương theo các Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương cho thấy ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp được nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay một số tiêu chí phân hạng đánh giá và xây dựng Sách Xanh cần được rà soát, chỉnh sửa và điều chỉnh theo hướng nghiêm ngặt hơn để phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới.

  Do đó, ngày 06 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Quyết định gồm 10 Điều, Phụ lục tiêu chí đánh giá và điểm số cho mỗi tiêu chí kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 và thay thế các Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011.

  Tài toàn văn bản: tại đây

  Nguồn: CCMT

   

   

  Chia sẻ: