QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NQ SỐ 24: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NQ SỐ 24: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NQ SỐ 24: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NQ SỐ 24: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA CẢ NƯỚC

  Sáng ngày 23/10, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị.

  TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

  Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

  Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trong Khu vực Đông Nam Bộ…

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

  Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53, ngày 7/10/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy tổ chức đảng cơ quan tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

  Tại Hội nghị, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 24-NQ/TW và dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai Nghị quyết.

  Nghị quyết 24-NQ/TW là căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách phát triển vùng Đông Nam Bộ.

  Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 53 và Kết luận số 27, Ban cán sự đảng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, các địa phương trong vùng tổ chức tổng kết, đánh giá và xin ý kiến của các ban đảng Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học; đồng thời làm việc trực tiếp với tỉnh ủy, thành ủy, từng địa phương, vùng để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

  Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ là sản phẩm kết tinh từ trí tuệ tập thể đã được thực hiện công phu qua nhiều cấp, nhiều vòng, từ cơ sở đến Trung ương từ lý luận đến thực tiễn cập nhật, bổ sung các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về phát triển vùng cũng như đánh giá bối cảnh, tình hình mới tác động đến vùng.

  Theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 24-NQ/TW và dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai Nghị quyết.

  Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24 về phát triển vùng Đông Nam Bộ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong vùng. Trước bối cảnh phát triển mới, Nghị quyết là căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững toàn vùng và các địa phương trong vùng trong thời gian tới.

  Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã điểm lại những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW. Theo đó, Nghị quyết gồm bốn phần có liên quan chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất về tình hình Phần thứ hai về quan điểm, mục tiêu; Phần thứ ba về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Phần thứ tư về tổ chức thực hiện.

  Về quan điểm, mục tiêu, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết số 24-NQ/TW nêu rõ vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

  Phát triển vùng Đông Nam Bộ phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

  Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của các địa phương trong quy hoạch và quản lý phát triển vùng. Tăng cường đổi mới liên kết vùng trên cơ sở xây dựng cơ chế liên kết và điều phối vùng hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương trong vùng, giữa vùng với các vùng khác và các nước tiểu vùng sông Mê Công, ASEAN và thế giới.

  Xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế. Phát triển nhanh, bền vững, hài hoà giữa các tiểu vùng, các địa phương trong vùng; các lĩnh vục kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nâng cao sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

  Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, năng động, sáng tạo, có tư duy đổi mới và có tầm nhìn chiến lược…

  Đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

  Nghị quyết số 24-NQ/TW cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại. Cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và khu vực; đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới.

  Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Chấp hành Trung ương.

  Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế phát triển đứng đầu cả nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng cơ bản được giải quyết. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét và dẫn đầu cả nước.

  Thành phố Hồ Chí Minh phải là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc; trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực Châu Á, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

  Đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; có chất lượng cuộc sống cao, có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

  Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng; nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc; nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường, củng cố vững chắc.

  Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã điểm lại 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 24-NQ/TW, gồm: Phát triển nhanh, bền vững tạo bước đột phá, lan toả trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng; Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị; Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

  Sau khi khái quát các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết./.

  Nguồn: Lan Hương - Phạm Thắng

   

  Chia sẻ: