Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm nâng cao

Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm nâng cao

Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm nâng cao

Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm nâng cao

  Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và các chương trình hành động mang tính thường kỳ, đột xuất trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến cuối năm, Ban giám đốc sở yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp, đồng thời tích cực tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các văn bản hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo quy định của các bộ luật, nghị định, thông tư hiện hành.

  Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết đối với lĩnh vực môi trường, từ nay đến cuối năm sở tiếp tục phối hợp các sở ngành, địa phương xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 bảo đảm phù hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Sở TN&MT đồng thời cũng tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển tổng thể các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh, kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tham mưu UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thay thế Quyết định số 64/2016/QĐ- UBND áp dụng trong giai đoạn 2022- 2025, đồng thời nghiên cứu xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

  Đối với lĩnh vực đất đai, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phương án khai thác nguồn thu từ quỹ đất; triển khai có hiệu quả các công việc, nhiệm vụ liên quan lĩnh vực đấu thầu, đấu giá quỹ đất tạo nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Sở TN-MT thực hiện công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; thẩm định và tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức đúng quy định.

  Nguồn: KHÁNH LINH

   

  Chia sẻ: