Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chiến lược chính sách về TNMT

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chiến lược chính sách về TNMT

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chiến lược chính sách về TNMT

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chiến lược chính sách về TNMT

  Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường cho biết: Theo Chương trình công tác, trong hai năm 2018-2019, Viện được giao 04 đề án, nhiệm vụ. Viện đã hoàn thành đúng thời hạn 03 nhiệm vụ; 01 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn. Đối với 02 đề án năm 2018 chưa được Chính phủ ban hành, hiện nay Viện đang báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng xem xét cũng như phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện. Bên cạnh đó, Viện các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ dự án, đề tài, các hoạt động hợp tác quốc tế cũng được triển khai sôi nổi và hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ. Viện cũng thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt thực hiện tốt các quy chế của Bộ.

  Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp, Tổ phó thường trực Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc

  Theo đánh giá của Tổ công tác trong thời gian qua, Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Bộ. Viện đã hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 02 đề án thuộc Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ. Năm 2018, Viện đã hoàn thành Báo cáo “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” (Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013) được Ban cán sự Đảng bộ thông qua và trình Ban Chỉ đạo Trung ương vào tháng 11-12/2018 và “Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường” được Bộ ký ban hành trong tháng 12/2018. Đặc biệt từ đầu năm 2019, Viện đã tích cực hoàn thiện đề cương các chuyên đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là những văn bản quan trọng mang tính định hướng lớn, có tầm nhìn dài hạn, góp phần tham mưu cho Đảng, Chính phủ về chiến lươc, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước trong những năm tới .

  Tại cuộc họp các thành viên của Tổ công tác đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Viện trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới Viện tiếp tục kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công tác tham mưu chiến lược chính sách; phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai tốt hơn trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền các chiến lược chính sách về tài nguyên và môi trường; đồng thời mở rộng hợp tác với các chuyên gia trong nước và quốc tế giởi, am hiểu về lĩnh vực tài nguyên và môi trường về để có những tham vấn sâu sắc hơn, phù hợp với tình hình thực tế đất nước….

  Toàn cảnh buổi làm việc

  Tại buổi làm việc, truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp cho biết: Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao đóng góp lớn của Viện trong thời gian qua trong việc tham mưu, hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường.  “Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường cần tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”, kế thừa những thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, nỗ lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược chính sách, trở thành Viện nghiên cứu tầm quốc gia, từng bước khẳng định vị thế của mình; công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời dự báo, nắm bắt những vấn đề mới để tham mưu, xây dựng chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên và môi trường của ngành” - Ông Đặng Ngọc Điệp nhấn mạnh chỉ đạo của Bộ trưởng về các nhiệm vụ của Viện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

  Song song với đó, Viện cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ, hoàn thành 02 đề án trình năm 2018 để được phê duyệt, ban hành. Đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cụ thể thực hiện 02 chuyên đề. gồm: “Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Chiến lược 10 năm 2011-2020, nhất là kế hoạch 5 năm 2016-2020; nguyên nhân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025” và “Nghiên cứu, đánh giá đề xuất mô hình phát triển nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

  Bên cạnh đó cần thực hiện tốt quy chế làm việc của Bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, công tác cải cách hành chính, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quản lý các nhiệm vụ, dự án, đề tài được giao đảm bảo thời gian và tiến độ.

  Ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TN&MT phát biểu tại buổi làm việc

  Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng; đánh giá cao ý kiến góp ý của các thành viên Tổ công tác, Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh cho biết: Viện sẽ tiếp thu và đưa vào chương trình công tác của đơn vị; đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị tham mưu của Bộ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng; thực hiện nghiêm kỳ cương hành chính; đẩy mạnh xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng có xác thực chữ ký số. Đặc biệt là Viện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; tham mưu xây dựng cơ chế, chiến lược chính sách về tài nguyên môi trường với tầm nhìn dài hạn; tăng cường hợp tác với các chuyên gia giỏi trong nước và nước ngoài để tham vấn các chính sách sát hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tế của đất nước.

   

  Chia sẻ: