Nhằm ghi nhận, tôn vinh, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự

Nhằm ghi nhận, tôn vinh, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự

Nhằm ghi nhận, tôn vinh, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự

Lên Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023

  Nhằm ghi nhận, tôn vinh, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương vừa mới ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023.

  Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và Lãnh đạo Sở TN&MT trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021 cho các cộng đồng

  Năng cao nhận thức

  Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT và thực hiện chính sách của Nhà nước về BVMT; đồng thời, ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động BVMT như quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023 còn là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ TN&MT.

  Việc xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023 phải được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng được nêu tại Kế hoạch này; đảm bảo chính xác, công khai dân chủ khách quan. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân và cộng đồng có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp BVMT của tỉnh.

  Giải thưởng được xét tặng và công bố 02 năm/lần và có giá trị trong thời gian 04 năm. Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023 không xét tặng cho tổ chức, cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực hoặc đã được Bộ TN&MT trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam trong năm trước đó.

  Quyền và nghĩa vụ

  Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2023 sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dường kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của Giải thưởng. Giải thưởng có giá trị trong thời gian 04 năm. Sau 04 năm, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có quyền đăng ký tham gia xét chọn lại.

  Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt Giải thưởng được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh sản phẩm đạt giải trên các phương tiện thông tin đại chúng và được khai thác, sử dụng Logo Giải thưởng kể từ khi được trao giải. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt giải được in ấn phẩm để quảng bá sản phẩm tại các thị trường trong nước và quốc tế.

  Kế hoạch trên nêu rõ, không xem xét hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng khi có đơn thư tố cáo vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định pháp luật liên quan trong giai đoạn xét thưởng nếu kiểm tra và xác minh nội dung đơn thư phản ánh đúng sự thật. Trong kỳ xét tặng Giải thưởng, mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được trao tặng 01 Giải thưởng cho tập thể hoặc cá nhân.

  Điều kiện xét tặng

  Đối với tổ chức, có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động BVMT thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; đồng thời, đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ 03 năm trở lên, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng

  Cùng với đó, các tổ chức tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng. Riêng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện nêu trên, thì còn phải nằm trong danh sách các doanh nghiệp được công nhận Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022.

  Đối với cá nhân và cộng đồng, có thành tích xuất sắc trong BVMT hay xây dựng được các mô hình mới, hiệu quả thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng; không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 02 năm tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng.

  Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Sở TN&MT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp trong Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2022

  Quy trình xét tặng

  Cơ quan thường trực Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023 là Sở TN&MT Bình Dương thông báo về việc đăng k‎‎ý tham gia Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đề nghị cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia tham gia xét tặng Giải thưởng.

  Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở TN&MT yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ. Đồng thời, Sở TN&MT tổ chức họp Hội đồng để đánh giá, chấm điểm qua 3 vòng, bao gồm: Vòng 1. Chấm điểm các hồ sơ; Vòng 2. Thẩm định các hồ sơ; Vòng 3. Xếp thứ hạng hồ sơ và lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng.

  Các hồ sơ hợp lệ sau khi được thẩm định thực tế sẽ được đưa ra Hội đồng thẩm định sau cùng. Các thành viên Hội đồng một lần nữa sẽ đánh giá, thảo luận và nhận xét từng hồ sơ theo tiêu chí, thang điểm quy định và kết quả thẩm định thực tế. Hội đồng thống nhất cơ cấu và xếp thứ hạng các hồ sơ dựa trên tình hình thực tế, lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã được chọn.

  Tổ chức thực hiện

  UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia xét tặng Giải thưởng lập hồ sơ đề nghi xét tặng Giải thưởng và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng từ khi ban hành Kế hoạch đến tháng 6/2023; từ tháng 7-8/2023, thực hiện các nhiệm vụ liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng, thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Hội đồng.

  Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tổ chức thẩm định, phân loại sơ bộ hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cho Hội đồng. Trường hợp cần thiết, Sở TN&MT tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá, kiểm chứng các thông tin trong hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng hoặc gửi hồ sơ lấy ý kiến của các bên liên quan trước khi họp Hội đồng.

  Sở TN&MT Bình Dương cũng được giao phối hợp với Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023 vào tháng 9/2023. Đồng thời, Sở TN&MT tổ chức công bố và trao tặng Giải thưởng vào dịp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

  Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương còn giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phối hợp với Sở TN&MT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023 cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt giải dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn, xét chọn Giải thưởng.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương 2023: Từ ngày phát động Giải thưởng đến hết ngày 15/6/2023 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Dương (Tầng 7, Tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, P. Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3834765).

  Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn

   

  Chia sẻ: