Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

Công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

  Theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ thì phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

  - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ do tổ chức cung cấp nước sạch thu thông qua việc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do tổ chức cung cấp nước sạch cung cấp. Hiện nay, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện thu phí. Năm 2022, Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương đã thu được với tổng số tiền là 99.338.945.985 đồng.

  - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp sẽ do cơ quan quản lý môi trường thu theo thẩm quyền quản lý. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh và cấp bộ, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện và cấp xã.

  Trong năm 2022, tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đã thu được là 15.035.187.847 đồng, cụ thể như sau:

  - Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thu phí của 700 nguồn thải (bao gồm 29 khu công nghiệp với 3.121 doanh nghiệp, 10 cụm công nghiệp với 97 doanh nghiệp và các doanh nghiệp nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) với tổng số phí thu được là 10.220.979.863 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một triển khai thu phí của 161 nguồn thải với tổng số tiền là 559.483.500 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thuận An triển khai  thu phí của 227 nguồn thải với tổng số tiền là 694.519.311 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An triển khai thu phí của 453 nguồn thải với tổng số tiền là 752.313.199 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên triển khai thu phí của 304 nguồn thải với tổng số là 956.658.797 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát triển khai thu phí của 260 nguồn thải với tổng số là 690.977.845 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo triển khai thu phí của 70 nguồn thải với tổng số tiền là 128.000.000 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng triển khai thu phí của 77 nguồn thải với tổng số tiền là 264.000.000 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên triển khai thu phí của 115 nguồn thải với tổng số tiền là 199.255.332 đồng.

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng triển khai thu phí của 213 nguồn thải với tổng số tiền là 569.000.000 đồng.

  Trên đây là kết quả triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

  Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn/

   

  Chia sẻ: