Cấp giấy phép môi trường 36 dự án

Cấp giấy phép môi trường 36 dự án

Cấp giấy phép môi trường 36 dự án

Cấp giấy phép môi trường 36 dự án

  Năm 2023, Sở TN&MT đã thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường (GPMT) cho 215 dự án, cơ sở, trong đó đã cấp GPMT cho 36 dự án, cơ sở và thông báo hoàn thiện hồ sơ 179 cơ sở; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 7 dự án; tham dự hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT 19 dự án, có ý kiến đối với đề nghị tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM 7 dự án.

  Lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 147 nguồn thải lớn đã lắp đặt quan trắc tự động và kết nối dữ liệu về Sở TN&MT, bao gồm 109 trạm nước và 38 trạm khí; kết nối bổ sung, thay thế thiết bị đối với đối với 15 trạm nước thải và 4 trạm khí thải tự động...

  Hình ảnh minh họa

  Nguồn: HẠNH NHI - https://baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: