Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý về khí tượng thủy văn trong thời kỳ mới

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý về khí tượng thủy văn trong thời kỳ mới

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý về khí tượng thủy văn trong thời kỳ mới

Bình Dương: Nâng cao hiệu quả quản lý về khí tượng thủy văn trong thời kỳ mới

  Ngày 25/8/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 4336/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 2/3/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn (KTTV) đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Tạo sự đồng thuận

  Theo đó, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của công tác KTTV trong thời kỳ mới; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương đối với công tác KTTV trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về KTTV; xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác KTTV nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và phục vụ đời sống xã hội.

  Sở TN&MT Bình Dương có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về KTTV trên địa bàn tỉnh.

  Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 51-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; đặc biệt là các quan điểm của Đảng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của công tác KTTV.

  Hoàn thiện thể chế

  Để hoàn thiện thể chế, chính sách, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác KTTV, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Khí tượng thủy văn, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Để góp phần củng cố tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về công tác KTTV, Sở TN&MT Bình Dương phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong lĩnh vực KTTV; đồng thời, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác KTTV bảo đảm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

  Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện mạng lưới KTTV chuyên dùng trong mạng lưới quan trắc chung của tỉnh Bình Dương để tích hợp vào nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Kế hoạch phù hợp với thực tiễn của tỉnh Bình Dương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh trong Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2020, tầm nhìn 2045 được ban hành kèm theo Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương hoàn thiện, xây dựng quy chế phối hợp về tích hợp, đồng bộ dữ liệu về KTTV, thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực KTTV, hiện đại hóa công tác thu thập dữ liệu KTTV phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, lồng ghép thông tin, dữ liệu KTTV, giám sát BĐKH trong các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai định kỳ 5 năm và hàng năm để chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn; phối hợp trong công tác thực hiện Đề án Xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho hệ thống sông trên địa bàn tỉnh.

  Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh Bình Dương lồng ghép mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng trong mạng lưới quan trắc chung của tỉnh trong nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công để đầu tư các trạm thuỷ văn theo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia bảo vệ công trình KTTV văn trên địa bàn; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về KTTV; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về KTTV theo quy định tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về KTTV trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 163 ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

  Nâng cao năng lực

  Nhằm nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát BĐKH; đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng,... phục vụ cho công tác KTTV theo hướng hiện đại, Sở TN&MT Bình Dương đầu tư thiết bị, công nghệ quan trắc, thu thập và xử lý số liệu tự động đối với các trạm thủy văn chuyên dùng; tích hợp, lồng ghép giữa mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng với các trạm quan trắc chất lượng thành phần môi trường và đồng bộ, liên thông với các trạm KTTV của Bộ, ngành vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

  Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTV, Sở TN&MT Bình Dương tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành KTTV của tỉnh. Đồng thời, Đài KTTV tỉnh tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến về dự báo, cảnh báo KTTV, nhất là dự báo lốc xoáy, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở... trên địa bàn tỉnh.

  Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác cảnh báo, dự báo KTTV của tỉnh Bình Dương theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp các yếu tố môi trường, giám sát BĐKH; áp dụng, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn hiện hành phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống trạm KTTV chuyên dùng; chia sẻ, kết nối liên thông thông tin, dữ liệu KTTV của tỉnh với Bộ.

  Riêng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong hợp tác với các tổ chức quốc tế về trao đổi thông tin, dữ liệu KTTV, nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành thủy văn của tỉnh; đồng thời, ưu tiên triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác KTTV phục vụ phát triển bền vững tỉnh Bình Dương.

  Đài KTTV tỉnh đầu tư nâng cấp trạm đo mưa nhân dân thành tự động theo Quyết định số 430 ngày 8/1/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh áp dụng các phương pháp, quy trình quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới, sáng tạo.

  Mặt khác, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên phân bổ ngân sách Nhà nước để bảo đảm duy trì, vận hành các trạm KTTV chuyên dùng theo quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng của tỉnh; các dự án ưu tiên thuộc Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định số 430 ngày 8/2/2021 của UBND tỉnh Bình Dương; tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách của tỉnh theo quy định để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác KTTV theo hướng hiện đại.

  Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn

   

  Chia sẻ: