Bình Dương chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Bình Dương chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Bình Dương chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

Bình Dương chú trọng chất lượng thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

  Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, nhất là đảm bảo chất lượng công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh.

  Thực hiện đúng kế hoạch

  Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về TN&MT đã được Sở TN&MT thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao. Công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra về cơ bản đã đi vào trọng tâm, trọng điểm.

  Theo Sở TN&MT Bình Dương, trong năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở TN&MT, các Phòng đơn vị thuộc Sở đã triển khai phối hợp thanh tra, kiểm tra cùng các đoàn của Trung ương và địa phương. Qua công tác phối hợp đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ là thành viên đoàn, tham mưu ban hành các kết luận, kiến nghị theo quy định; đồng thời, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác.

  Cụ thể, đối với cấp tỉnh, hoạt động thanh tra, kiểm tra đã bám sát chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo, chủ động loại bỏ các đơn vị đã được các cơ quan của tỉnh Bình Dương, Bộ TN&MT thực hiện thanh, kiểm tra. Công tác kiểm tra đột xuất được tăng cường đã kịp thời xử lý các đơn vị có vi phạm. Đội liên ngành kiểm tra đã tiếp tục thể hiện vai trò trong công tác kiểm tra đột xuất đối với các nguồn thải lớn, các đơn vị phát sinh phản ánh, kiến nghị, tỷ lệ xử lý 90%, số tiền phạt hơn 8,3 tỷ đồng.

  Tiến hành kiểm tra thực tế tại một doanh nghiệp ở Bình Dương

  Đối với cấp huyện, hoạt động kiểm tra theo kế hoạch giảm theo đúng định hướng, nhưng tăng cường phúc tra đối với các đơn vị có vi phạm, các đơn vị trong diện di dời khỏi khu vực dân cư, đô thị. Tỷ lệ vi phạm qua kiểm tra cho thấy năng lực lập kế hoạch đã nâng dần chất lượng, hiệu quả; tỷ lệ vi phạm qua phúc tra giảm chứng tỏ hiệu lực, hiệu quả qua kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật đã được nâng cao.

  Thanh tra Sở TN&MT Bình Dương và các Phòng đơn vị thuộc Sở TN&MT đã phối hợp công khai kế hoạch thanh, kiểm tra từ đầu năm đến từng đơn vị có tên trong danh sách; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ để đánh giá chính xác các vi phạm, tồn tại; phối hợp thực hiện kịp thời xử lý vi phạm hành chính, đúng trình tự thủ tục theo quy định; kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch năm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt và theo kịp thực tế công tác quản lý.

  Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an tỉnh, Phòng TN&MT các huyện, thị, thành phố trong công tác trao đổi thông tin thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó, đã khắc phục được tình trạng chồng chéo cũng như chủ động phối hợp trong kiểm tra. Đồng thời, Sở TN&MT thường xuyên hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường cũng như Phòng TN&MT các huyện, thị, thành phố.

  Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định, kết quả thực hiện trong năm 2019 cho thấy, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý Nhà nước ngày càng được nâng cao. Trong đó, Sở TN&MT đã chủ động thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả lời phản ánh từ đường dây nóng, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân, số vụ việc hòa giải thành ngày càng tăng. Mặt khác, số lượng đơn vị tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động ngày càng tăng chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

  Đảm bảo đúng quy định

  Qua tổng kết, đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2019, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT và kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật; Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1634 ngày 31/12/2019 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và tiến hành triển khai Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020.

  Theo đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ thanh, kiểm tra trách nhiệm với các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác cải cách hành chính, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các Phòng đơn vị thuộc Sở; kiểm tra theo kế hoạch Đề án Tăng cường năng lực xử lý vi phạm đất đai (công tác quản lý đất trồng lúa) đối với 4 phòng, đơn vị; thanh tra, kiểm tra kết hợp về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản đối với 19 đơn vị; kiểm tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đối với 50 đơn vị; kiểm tra chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đối với 51 đơn vị.

  Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương sẽ kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị sản xuất sắt, thép từ phế liệu 10 đơn vị; kiểm tra chuyên đề quản lý sử dụng đất 48 đơn vị; kiểm tra các đơn vị thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong và ngoài khu công nghiệp 49 đơn vị; kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm tra của Trung ương, cấp tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về TN&MT, các kết luận kiểm tra do Giám đốc Sở TN&MT ban hành 20 đơn vị.

  Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương sẽ kiểm tra đột xuất theo tình hình phát sinh đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn; khai thác nước dưới đất thuộc vùng cấm, vùng hạn chế; xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng lớn có dấu hiệu vi phạm; khai thác khoáng sản không đúng quy định; các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về bảo vệ môi trường và theo phản ánh, kiến nghị của cử tri hoặc đơn thư phán ánh gửi trực tiếp, thông tin từ đường dây nóng của Trung ương, của địa phương và của các đơn vị khác chuyển đơn.

  Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về TN&MT năm 2019 đã được Sở TN&MT thực hiện đạt chất lượng cao, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đúng theo kế hoạch đề ra. Sở TN&MT Bình Dương đã thanh, kiểm tra 243 đơn vị, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong đó, thanh, kiểm tra theo kế hoạch 116 đơn vị, kiểm tra đột xuất 127 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện và xử lý 87 đơn vị vi phạm, tồn tại với tổng mức xử phạt trên 22 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ TN&MT, Sở TN&MT lên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://stnmt.binhduong.gov.vn/) và thông báo đến các đơn vị thuộc danh sách thanh, kiểm tra được biết. Đồng thời, Sở TN&MT xây dựng đề cương thanh, kiểm tra chặt chẽ và tiến hành thanh, kiểm tra đúng quy trình đảm bảo tính khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong thời gian thanh, kiểm tra; đảm bảo kịp thời xử lý vi phạm hành chính, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

  Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay, để hoàn thành tốt công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Sở TN&MT sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác thanh, kiểm tra năm 2020. Bên cạnh đó, Sở TN&MT định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng chuyên đề và triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức thuộc Sở và hiệu quả công tác này.

  Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các Phòng đơn vị thuộc Sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao; đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những sai phạm, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TN&MT; kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; duy trì việc tham gia tiếp dân và tổ chức tiếp dân định kỳ theo quy định.

  Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

   

  Chia sẻ: