TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 03 năm 2019

    Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 03/2019 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 348cm; mực nước lớn nhất 205cm, xuất hiện ngày 20;  mực nước nhỏ nhất -143cm xuất hiện ngày 03;  mực nước trung bình 57cm thấp hơn tháng 02/2019 là 3cm; nhiệt độ nước trung bình 29,90C, cao hơn 0,40C so với tháng 02/2019; nhiệt độ không khí trung bình 29,00C cao hơn 0,60C so với tháng 02/2019.

           Tháng 03 năm 2019 là tháng cuối mùa khô, mực nước trong sông chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của thủy triều biển Đông. So với cùng kỳ năm 2018, mực nước thấp nhất thấp hơn 15cm, mực nước lớn nhất cao hơn 3cm và mực nước bình quân thấp hơn 11cm so với tháng 03/2018.

  SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

  Mực nước (cm)

  Đặc trưng tháng

  Tháng
   báo cáo
  (03/2019)

  Tháng
   trước
  (02/2019)

  Tăng
   giảm

  So với cùng kỳ năm trước
  (so với năm 2018)

  Tháng
  so sánh
   (03/2018)

  Tăng
  giảm

  Trung bình

  57

  60

  -3

  68

  -11

  Lớn nhất

   205

   206

  -1

  202

  3

  Ngày xuất hiện

  20

  23

   

  22

   

  Nhỏ nhất

  -143

  -151

  8

  -128

   -15

  Ngày xuất hiện

  03

  17

   

  26

   

  Biên độ triều

  348

  357

  -9

  330

  18

  *Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

   

  Chia sẻ: