Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 6/2020

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 6/2020

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 6/2020

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 6/2020

         Trong tháng 6, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động.

          Kết quả quan trắc cho thấy pH dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). TSS trung bình 47,9 mg/l giảm 1,08 lần so với tháng 5. Độ dẫn điện dao động từ 237,23 đến 318,22 µS/cm.

         Nhìn chung, hầu hết các nồng độ thông số quan trắc được trong tháng 6 tại trạm quan trắc nước mặt tự động Vĩnh Nguyên trên sông Thị Tính đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

  Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
  trong tháng 6 năm 2020 Trên Sông Thị Tính tại Trạm Vĩnh Nguyên

   

  Chia sẻ: