TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đề tài dự án
  1. Đề tài, đề án

  Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách một số đề án, dự án điển hình do Trung tâm thực hiện đã được nghiệm thu được liệt kê trong bảng sau:

  STT

  Tên Đề Tài/Dự Án

  Năm thực hiện

  1

  Đề tài Quan trắc sức khỏe sinh thái sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương

  2009

  2

  Đề án Tăng cường năng lực quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020

  2010

  3

  Đề án: Quan trắc dòng thải các doanh nghiệp làm cơ sở tính phí bảo vệ môi trường

  2010

  4

  Đề án xây dựng kế hoạch Bảo vệ Môi trường Thị Xã Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

  2011

  5

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2010.

  2011

  6

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2012.

  2012

  7

  Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015, tấm nhìn đến năm 2020

  2012

  8

  Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống song Đồng Nai

  2012

  9

  Đề án Điều tra hiện trạng tài nguyên nước ngầm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

  2013

  10

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Tân Uyên năm 2014-2015

  2014

  11

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bắc Tân Uyên năm 2014-2015

  2014

  12

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bàu Bàng năm 2014-2015

  2014

  13

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2014

  2014

  Tải file

   

  Chia sẻ: