TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tư vấn môi trường
  1. Đề tài, đề án

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách một số đề án, dự án điển hình do Trung tâm thực hiện đã được nghiệm thu được liệt kê trong bảng sau:

STT

Tên Đề Tài/Dự Án

Năm thực hiện

1

Đề tài Quan trắc sức khỏe sinh thái sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương

2009

2

Đề án Tăng cường năng lực quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020

2010

3

Đề án: Quan trắc dòng thải các doanh nghiệp làm cơ sở tính phí bảo vệ môi trường

2010

4

Đề án xây dựng kế hoạch Bảo vệ Môi trường Thị Xã Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

2011

5

Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2010.

2011

6

Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2012.

2012

7

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015, tấm nhìn đến năm 2020

2012

8

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống song Đồng Nai

2012

9

Đề án Điều tra hiện trạng tài nguyên nước ngầm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

2013

10

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Tân Uyên năm 2014-2015

2014

11

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bắc Tân Uyên năm 2014-2015

2014

12

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bàu Bàng năm 2014-2015

2014

13

Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2014

2014


 

 

Chia sẻ:
Khách hàng
TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
Đang online: 68   |   Tổng truy cập: 1207421