TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quan trắc môi trường đất
  Mục tiêu của chương trình quan trắc môi trường đất (Điều 4 Thông tư 33/2011/TT-BTNMT):
  - Đánh giá hiện trạng môi trường đất;
  - Xác định xu thế, diễn biến, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đất;
  -  Làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, kiểm soát ô nhiễm, quy hoạch, sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường);
  - Theo các yêu cầu khác của công tác quản lý môi trường quốc gia, khu vực, địa phương.
  5.1.Thiết kế chương trình quan trắc
  - Địa điểm và vị trí quan trắc: thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 33/2011/TT-BTNMT.
  + Để xác định chính xác các địa điểm và vị trí quan trắc, phải tiến hành khảo sát hiện trường trước đó;
  + Việc xác định địa điểm, vị trí quan trắc môi trường đất phụ thuộc vào mục tiêu chung và điều kiện cụ thể của mỗi vị trí quan trắc;
  + Quy mô của vị trí quan trắc môi trường đất phụ thuộc vào mật độ lấy mẫu theo không gian, thời gian và tùy theo từng loại đất. Các vị trí quan trắc thường ở vị trí trung tâm và xung quanh vùng biên;
  + Vị trí quan trắc môi trường đất được lựa chọn theo nguyên tắc đại diện và phải đảm bảo tính dài hạn của vị trí quan trắc;
  - Xác định thông số quan trắc:
  Căn cứ các quy định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với các loại đất khác nhau; mục tiêu của chương trình quan trắc; loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải để xác định các thông số quan trắc. Thông số được quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 33/2011/TT-BTNMT.
  5.2. Xác định thời gian, tần suất và số lượng mẫu quan trắc (Khoản 5 Thông tư 33/2011/TT-BTNMT)
  - Thời gian quan trắc môi trường đất phải lựa chọn phù hợp với mục tiêu quan trắc, kiểu quan trắc và bảo đảm việc quan trắc môi trường đất không bị cản trở bởi những yếu tố ngoại cảnh;
  - Căn cứ vào mục tiêu của chương trình quan trắc và chu kỳ biến đổi hàm lượng, tần suất quan trắc môi trường đất như sau:
  + Đối với nhóm thông số biến đổi chậm: quan trắc tối thiểu 01 lần/3-5 năm;
  + Đối với nhóm thông số biến đổi nhanh: quan trắc tối thiểu 01 lần/ năm.

   

  Chia sẻ: