TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

    Trung tâm đã và đang thực hiện trên 150 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT… cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Sau đây là danh sách một số ĐTM, đề án BVMT điển hình Trung tâm tư vấn thực hiện theo bảng sau:

     

    Chia sẻ: