Bảng giá Dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường

Bảng giá Dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường

Bảng giá Dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường

Bảng giá Dịch vụ Quan trắc môi trường

    Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2018 về việc Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
    Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 về bổ sung Điều 1 của QĐ 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

    Tải file

     

    Chia sẻ: